บริษัท ทวิธาดา จำกัด ได้ดำเนินกิจการตั้งแต่ พศ. 2540 จนถึงปัจจุบันโดยเปิดดำเนินงานต่างๆด้านวิศวกรรมและเนื่องจากผู้ร่วมก่อตั้งเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในงานทาเจลไล่นก, และศึกษาวิธีการนำระบบไฟฟ้ามาใช้ในการไล่นกด้วยการใช้เครื่องไล่นกระบบไฟฟ้า BIRD PROTECT, เคลือบพื้นโรงงาน งานเคลือบโลหะ เคลือบป้องกันการรั่วซึมและเคมี บำรุงรักษาเครื่องจักร ครบวงจร จึงทำให้บริษัท ฯ มีการให้บริการที่หลากหลายครบวงจร ตอบทุกความต้องการของลูกค้าได้ และง่ายต่อการควบคุมต้นทุนในการดำเนินงาน มีความสะดวกในการทำงาน เพราะงานระบบเป็นงานที่ต้องการประสานงานที่ดีและรวดเร็วลดการทำงานที่ซ้ำซ้อน

บริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะร่วมกันทำงานเพื่อให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพสูงสุดต่อลูกค้า